Stavo­me­dia

Pro­fe­sionální fotografie a videa staveb­ních real­izací pro Vaši účin­nou propa­gaci … pro devel­op­ery, stavební společnosti, doda­vatele a architekty

Na zák­ladě našich dlouhodobých zkušeností v oblasti propa­gačního fotografování architek­tury, inter­iérů, exter­iérů, staveb a devel­op­er­ských pro­jektů jsme zahájili pro­jekt Stavo​me​dia​.cz. Jedná se o „mediální banku“ (fotografie, video), kde si každý klient dle svých potřeb a možností může vybrat, zak­oupit a rov­nou stáh­nout fotografie či videa pro své propa­gační a ref­er­enční účely.

V pro­jektu Stavo​me​dia​.cz najdete širokou škálu pro­fe­sionálně zpra­co­v­aných fotografií staveb­ních a devel­op­er­ských pro­jektů pro svou propa­gaci. Fotografie jsou dodávány ve finální podobě po náročné post­pro­dukci, v rozlišení vhod­ném pro všechna současná použití (od bill­boardu až po inter­net). Reklam­nímu fotografo­vaní pro architekty, devel­op­ery a stavební společnosti se dlouhodobě věnu­jeme. V pří­padě speciál­ních či nových poža­davků Vás rádi nezá­vazně navštívíme a navrhneme řešení. Pro naše dlouhodobé klienty posky­tu­jeme nad­stan­dardní služby a ceny.