Grafika a design

Grafické návrhy, sazba, zlom, high-​end sken­ování, přípravu pro tisk. Pro­dukce vešk­erých firem­ních tiskovin (letáky, brožury, výroční zprávy, pro­duk­tové kat­a­l­ogy, manuály, nepe­ri­od­ické firemní časopisy, bul­letiny, peri­od­ické tiskoviny apod.), tvorba pod­kladů pro plakáty různých velikostí, velko­plošné reklamy, bill­boardy, zajištění grafick­ých návrhů a výroby firemní inz­erce, prezen­tačních plno­barevných knih, adresářů apod. Nedíl­nou součástí tiskových i online zakázek je dodávka jazykových korek­tur, odborně prováděných spe­cial­isty v české, dle poža­davků i cizo­jazyčné verzi. Vyhovíme i častým poža­davkům na zpra­cov­ání lokalizací firem­ních tiskovin, jako např. mater­iálů zahraničních mateřských společností pro české prostředí. Součástí naší firemní strate­gie je pravidelná obnova hard­warového vybavení i nákup aktuál­ních verzí soft­waru, což nám umožňuje vysokou pro­duk­tiv­itu práce. Většinu možností špičkového DTP soft­waru dokážeme díky mno­haletým zkušenos­tem pro­fe­sionálně využít. Poslední fází výroby „na klíč“ je zprostřed­kování ofse­tového tisku vynika­jící kval­ity dosa­ho­vané díky vysoce mod­erním stro­jům včetně konečného kni­hařského zpra­cov­ání. Všechny real­i­zo­vané zakázky archivu­jeme pro možnost zpět­ného vyh­ledání a násled­ného použití.